Origens

Em dic Jordi i sóc un cicloturista de la ciutat de Girona. 

Quant vaig començar a introduir-me en el món de la bicicleta de carretera vaig tenir la sort d'entrar-hi de la mà d'un professional d'aquest esport (avui dia retirat). Ell em va ensenyar que les bicicletes de carretera poden sortir de l'asfalt, que amb uns pneumàtics més resistents, poden passar per pistes de grava. Com que ell era professional, fora de la temporada de curses, novembre i desembre, ens dedicaven a "perdre'ns" pel territori Gironí buscant noves pistes forestals. 

Eren sortides llargues per descobrir el territori, eren sortides socials per conèixer gent, eren Grans Aventures.

Aquests records m'han animat a crear aquest format de sortides.


Gràcies Michael.

 

Normativa

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE L’ESDEVENIMENT

 

ARTICLE 1/19          L’esdeveniment Gravet està formalment considerat com un brevet ciclista però amb zones de trams cronometrats. Es tracta d'un repte personal on es considera que cada ciclista està efectuant una excursió personal i, en conseqüència, està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents com també qualsevol altra normativa vigent al llarg del recorregut previst per l’organització.

 

ARTICLE 2/19           Ni el promotor de l’esdeveniment ni l’organitzador de l’esdeveniment podran ser considerats com a responsables dels accidents de trànsit que podrien sobrevenir en el transcurs de l’esdeveniment.

 

ARTICLE 3/19           Al no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista i estar subjectes els participants al codi de la circulació, les autoritats competents en la matèria podran intervenir i actuar lliurement al seu criteri i discreció.

 

ARTICLE 4/19           Al no tractar-se ni d’una cursa ni d’una marxa ciclista, l’organització no està obligada a preveure i disposar cap vehicle ni de la policia ni de la organització que vagi obrint el grup de ciclistes, ni tampoc està obligada a preveure i disposar la presència de voluntaris o cossos de seguretat regulant el trànsit. Per tant i mentre no es determini el contrari, no es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les vies que formen l’itinerari previst per l’organització.

 

ARTICLE 5/19           Malgrat les característiques pròpies de l’activitat exposades anteriorment, l’organització podrà determinar mesures de control i intervenció sobre el grup ciclista a fi i efecte d’un millor desenvolupament de l’activitat. Aquestes mesures poden ser conegudes i explicades als participants amb anterioritat al començament de l’activitat, o bé es podran decidir i implementar sobre la marxa. El criteri general a seguir és que qualsevol participant s’encomana a seguir escrupolosament qualsevol indicació de personal degudament acreditat i equipat com a membre de l’organització.

 

ARTICLE 6/19            Per tal de prendre part a una Gravet caldrà tenir com a mínim 18 anys.

 

SEGUIMENT I VALIDACIÓ DEL RECORREGUT

 

ARTICLE 7/19           Es obligatori portar un aparell GPS ja que el circuit no estarà marcat i el recorregut previst per l’organització es farà seguint el track que us enviarem.ABANDONAMENTS

 

ARTICLE 8/19          En cas que un participant es vegi obligat o desitgi abandonar l’esdeveniment Gravet, aquest tindrà l’obligació de comunicar-ho l’abans possible a l’organització via telèfon. Abans de cada sortida, l'organització us facilitarà un número de telèfon on heu de trucar en cas d'abandonament.

 

ARTICLE 9/19           L’organització no es farà càrrec de traslladar els participants que abandonin.

 

ARTICLE 10/19           L’organització tindrà la potestat de retirar de la participació o aturar  temporalment, sota el seu criteri, aquells participants la condició dels quals pugui suposar un risc per a la seva salut o la dels altres.

 

ARTICLE 11/19           Qualsevol participant de la Gravet s’obliga a prestar auxili a aquells altres participants que puguin requerir de socors derivats d’una situació delicada de qualsevol naturalesa o d’un accident.

 

DRETS SOBRE L’ESDEVENIMENT I DRETS D’IMATGE

 

ARTICLE 12/19           El promotor i l’organitzador de la Gravet en disposen de la propietat i de tots els drets derivats per la seva explotació i comercialització. En conseqüència, cap persona ni cap entitat ni cap societat pot lliurement obtenir un benefici de qualsevol naturalesa a partir de vincles o referències amb l’esdeveniment Gravet  sense l’exprés consentiment i autorització per part del promotor i de l’organitzador.

 

ARTICLE 13/19           Pel sol fet d’inscriure’s a la Gravet, els participants accepten la publicació de la seva identitat, imatges seves participant a l’esdeveniment, i del temps emprat dins la informació facilitada per l’organització.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

ARTICLE 14/19           No s'utilitzaran en cap cas les dades personals dels participants amb finalitats comercials alienes a l’entorn propi de l’esdeveniment. L’organització es compromet a no transmetre-les a tercers que puguin emprar-les en aquest sentit sense la seva expressa autorització.

 

ARTICLE 15/19           En qualsevol cas, l’organització s’obliga, pel que fa a la protecció de dades d’indole personal dels participants, a complir amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació.

 

RESPONSABILITATS I RECLAMACIONS

 

ARTICLE 16/19           Qualsevol participant a la Gravet , pel sol fer d’inscriure’s, que l’esdeveniment consisteix en una activitat de risc atès que es tracta d’un recorregut ciclista considerat com a molt exigent i en condicions de trànsit obert.

 

ARTICLE 17/19           Qualsevol participant a la Gravet , admet, pel sol fer d’inscriure’s, que coneix i accepta sense reserves el present reglament. En el supòsit que algun participant no respecti qualsevol punt previst en el present reglament, aquest podrà incórrer en penalitzacions la naturalesa de les quals serà a discreció de l’organitzador, podent a arribar a la pèrdua de la seva condició de participant de la Gravet.

 

ARTICLE 18/19           Les persones inscrites participen a la Gravet sota la seva responsabilitat. Sobre elles recau la decisió de la sortida i la realització d’aquesta activitat, i és l’únic responsable del seu comportament i de les conseqüències que se’n derivin, fins i tot davant de tercers. Per tant, allibera explícitament els promotors i els organitzadors de la Gravet de qualsevol accident i eventualitat que es pugui derivar de la seva participació.

ARTICLE 19/19           L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del participant, així com de la pèrdua o trencament dels seus objectes personals.